Algemene voorwaarden

Artikel 1.       Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: “Onyourline”: Onyourline B.V., KvK 70672059. En onder “Contractspartner”: de partij met wie Onyourline een overeenkomst aangaat. Onyourline en Contractspartner zullen hierna ook “Partijen” worden genoemd.

Artikel 2.       Toepasselijkheid en geldigheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen betreffende door Contractspartner aan Onyourline danwel door Onyourline aan Contractspartner opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een daartoe gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2       Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Contractspartner blijven buiten toepassing.

2.3       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 3.       Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1       De overeenkomst met Onyourline komt tot stand op het moment dat de door Onyourline en Contractspartner ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Onyourline retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Onyourline op (mondeling) verzoek van Contractspartner is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Contractspartner. De offerte dan wel opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Contractspartner aan Onyourline verstrekte informatie.

3.2       Door Onyourline uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn geldig voor de duur van 30 dagen na uitbrengen daarvan en komen te vervallen, tenzij Contractpartner deze heeft aanvaard.

Artikel 4.       Informatieverstrekking

4.1       Partijen zijn gehouden elkaar op de hoogte te brengen/houden van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en alle gegevens en bescheiden, welke de ander overeenkomstig diens oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2       Partijen staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van aan de ander overhandigde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.3       Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.

4.4       De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de nalatende partij.

Artikel 5.       Het verlenen van diensten door Onyourline

5.1       Onyourline bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de aan haar verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2       Onyourline is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Contractspartner, de opdracht of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren.

5.3       Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 6.       Geheimhouding en privacy

6.1       Partijen staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, waarvan Partijen redelijkerwijs moeten beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim zal blijven.

6.2       Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.3       Tenzij daartoe door een partij voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal de (andere) partij de inhoud van alle al dan niet schriftelijke uitingen van een partij, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Die (andere) partij zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4       Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

6.5       Indien de Contractspartner Onyourline opdracht verstrekt tot verwerking van persoonsgegevens geldt de Contractspartner daarbij als “Verwerkingsverantwoordelijke” en Onyourline als “Verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

Artikel 7.       Intellectuele eigendom

7.1       Ieder der Partijen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2       Het is een partij uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3       Het is Onyourline toegestaan voor commerciële doeleinden melding te maken van de naam van de Contractspartner, tenzij Contractspartner en Onyourline hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 8. Einde overeenkomst

8.1 Buiten het bepaalde in de lid 7 van dit artikel kunnen Partijen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

8.2 In geval van elke tussentijdse opzegging door een partij is deze gehouden, naast schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te voldoen.

8.3 Een partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan.

8.4 De vorderingen van een partij op de andere partij zijn ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • na het sluiten van de overeenkomst aan een partij ter kennis gekomen omstandigheden geven die partij goede grond te vrezen dat de andere partij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  • indien een partij de andere partij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • indien een partij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen.
    8.5 Indien een partij één of meer verbintenissen jegens de andere partij niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van een partij op de andere partij onmiddellijk opeisbaar.

8.6 In de in dit artikel genoemde gevallen is een partij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van een partij schadevergoeding te vorderen.

8.7 Voor “repeterende werkzaamheden (werkzaamheden die niet eenmalig zijn)” geldt in afwijking van het bepaalde in dit artikel dat opzegging daarvan slechts kan geschieden nadat deze tenminste één jaar heeft geduurd en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 9.       Honorarium Onyourline

9.1       Het honorarium van Onyourline is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.2       Onyourline is gerechtigd elk jaar op 1 januari de uurtarieven van andere diensten te verhogen met maximaal 10%.

9.3       Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Onyourline gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Contractspartner en Onyourline hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.4       Het honorarium van Onyourline, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt naar keuze van de Onyourline per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Contractspartner in rekening gebracht, tenzij Contractspartner en Onyourline hierover andere afspraken hebben gemaakt. Het is Onyourline toegestaan te bewerkstelligen dat ingeschakelde derden hun declaraties rechtsreeks bij Contractspartner indienen, welke Contractspartner in dat geval zelf aan de desbetreffende derden dient te voldoen. Over alle door Contractspartner en Onyourline verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10.    Betaling

10.1    Betaling door een partij dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door Onyourline aan te wijzen bankrekening.

10.2    Indien een partij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is zij na het verstrijken van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd.

10.3    Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die een partij maakt als gevolg van de niet-nakoming door de andere partij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de nalatende partij.

10.4    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht aan Onyourline zijn Contractspartners, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Contractspartners zijn verricht hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11.    Reclames

11.1    Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover een partij reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien een partij aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt.

11.2    Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van een partij niet op.

11.3    In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft een partij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door een partij reeds betaald honorarium.

Artikel 12.    Leveringstermijn

12.1 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

12.2    De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is, door een partij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de andere partij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid Onyourline

13.1    Onyourline zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen en naar de huidige stand van de wetenschap en techniek uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

13.2    Indien een fout wordt gemaakt doordat Contractspartner Onyourline onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Onyourline voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Ingeval derden daardoor schade lijden, vrijwaart Contractspartner Onyourline daarvoor.

13.3    Indien Contractspartner aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Onyourline die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Onyourline voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over de laatste 6 maanden vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan wel een in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Onyourline sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder een aansprakelijkheidsverzekering van Onyourline wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van Onyourline sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Onyourline is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gemiste besparingen, gevolgschade of andere indirecte schade.

13.4    Onyourline is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van Contractspartner, diens personeel of ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende diensten, behoudens in geval van (eigen) opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Onyourline. Onyourline is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met werkzaamheden die Onyourline als “Verwerker” – zoals genoemd in artikel 6.5 – heeft verricht of heeft doen verrichten. Contractspartner zal Onyourline vrijwaren voor de in dit artikellid genoemde schade, een door de daartoe bevoegde instantie(s) opgelegde boete daaronder begrepen.

13.5 Onyourline is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van door haar ingeschakelde niet-ondergeschikte derden in het kader van de uitvoering van de in deze overeenkomst omschreven dienstverlening, behoudens in geval van (eigen) opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Onyourline.

Artikel 14. Niet-overname personeel

Het is de Contractspartner niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee (2) jaar na beëindiging daarvan, om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onyourline, medewerkers van Onyourline die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en/of uitvoering van werkzaamheden, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, hetzij hen daartoe op enigerlei wijze te (doen) benaderen, onder verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding van dit verbod zonder gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 15.    Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Contractspartner uit welke hoofde ook jegens Onyourline in verband met het verrichten van werkzaamheden door Onyourline in ieder geval na één jaar na het moment waarop Contractspartner bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16.    Wijziging Algemene Voorwaarden

Onyourline is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Onyourline gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Contractspartner vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Contractspartner binnen die termijn schriftelijk aan Onyourline te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Contractspartner is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

Artikel 17.    Geschillen en toepasselijk recht

17.1    Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Onyourline is gevestigd. Onyourline heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Contractspartner is gevestigd.

17.2    De overeenkomsten tussen Onyourline en Contractspartner worden beheerst door het Nederlandse recht.